Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Prodávajícím je společnost Dr. Straightenup s.r.o, Za záhradami 894/31, Zálesie 900 28, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, Vložka číslo: 111115 / B, IČ: 48 149 501, DIČ: 2120060371, tel. +421948356677, E-mail: info@drnehrbse.cz (dále jen prodávající).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí. Kupujícím je i jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, který nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.

Objednávání

Zboží může kupující objednávat prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího. Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu. Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího.

Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, pokud se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …).

Ceny

Prodávající je neplátcem DPH.

K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží. Cena je odvozena od celkové hodnoty objednaného zboží. Aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce. Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

Platba za zboží

Platit za zboží může kupující uskutečnit na dobírku, převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou a to buď: a) převodním příkazem ze svého účtu, b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího, c) platebním systémem PayPal, d) platebním systémem Trustpay

Platba je možná pouze v CZK.

Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

Dodání zboží

Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů 1-2 pracovní dny od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 7-14 dní nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky e-mailem. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku na základě bodu 2 obchodních podmínek.

Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

Prodávající zajišťuje dopravu zboží kurýrní službou nebo Českou poštou. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo. Zboží je přiměřeně zabalený a zabezpečený. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky. Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad).

Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné a balné platíte jako za jeden balík.

Odstoupení od vyřízené objednávky

Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (podle zákona „od kupní smlouvy“, pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Zboží na vrácení musí být: a) nepoškozené, b) kompletní (včetně originál balení, štítků, prípiadne dokumentace), c) včetně přiloženého dokladu o koupi.

Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží je povinen: a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky, datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz, b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy), c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, … ).

Po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu. V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Záruka a reklamace

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy. Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i reklamační formulář. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.drnehrbse.cz jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZOOU“). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 Z.z. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a pod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

Zákazník má dle zák. č. 122/2013 Z.z. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat: a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané, b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracování, d) obecně srozumitelnou formou seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat proti: a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požadovat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

Závěrečné informace

Dozor nad poskytováním Slovenská obchodní inspekce, poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.